Regulamin Platformy Sprzedażowej

Niniejszy Regulamin określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży produktów za pośrednictwem Sklepu Internetowego eko2.pl.

Decydując się na korzystanie z usług Sklepu Internetowego eko2.pl za pośrednictwem strony internetowej www.eko2.pl automatycznie akceptują Państwo warunki określone niniejszym Regulaminem. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na warunki określone w Regulaminie, prosimy o nie dokonywanie zamówienia.

§1
Informacje ogólne.

 1. Właścicielem Sklepu Internetowego eko2.pl nazywanego dalej „Sklep” jest firma EKO2 Rafał Strzeszewski, 05-077 Warszawa, ul. Słonecznej Polany 2, wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem 263873, Regon 013123020 NIP 952-149-31-68.

 2. Kupującym” jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznała zdolność prawną, która używa strony internetowej www.eko2.pl w celu zakupienia towaru lub korzystania z usług świadczonych przez Sklep Internetowy eko2.pl.

 3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie całego obszaru EU.

 4. Zamówienia należy składa w języku polskim lub angielskim.

 5. Ceny wszystkich towarów i usług znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT, chyba, że wyraźnie wyszczególniono inaczej.

 6. Ceny towarów oferowanych w sklepie internetowym mogą być inne niż w sklepie stacjonarnym i mogą być niższe nawet do 30%.

 7. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów i usług znajdujących się w ofercie. Zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji.

 8. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do wycofania, czasowego wstrzymania lub wprowadzania nowych towarów i usług do oferty sklepu internetowego.

 9. Płatność dokonywana jest przelewem na rachunek bankowy Sklepu.

§2
Warunki dokonywania zakupów.

 1. Zamówienie składa się przy użyciu formularza zamówienia dostępnego na stronie danego produktu.

 2. Koszty dostarczenia zamówienia na adres wskazany przez Kupującego ponosi Kupujący.

 3. Wysyłając do Sklepu internetowego www.eko2.pl zamówienie, Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu Sklepu i akceptuje jego postanowienia.

 4. W przyjęciu zamówienia wskazywany jest numer rachunku bankowego Sklepu, na który należy dokona płatności, jeśli płatność następuje przelewem.

 5. Sklep może odmówić przyjęcia zmówienia z powodu braku towaru, jego zniszczenia, wycofania z oferty, czasowego wstrzymania wykonywania usługi lub innych przyczyn uniemożliwiających lub utrudniających realizację zamówienia, informując o powyższym Kupującego.

 6. Kupującemu nie przysługują żadne roszczenia w związku z odmową przyjęcia zamówienia.

 7. Od przyjętego zamówienia Sklep ma prawo odstąpić, jeżeli:

  1. przesyłka nie zostanie odebrana od kuriera lub zostanie zwrócona.

  2. Kupujący w inny sposób naruszy postanowienia niniejszego regulaminu,

  3. brak towaru, jego zniszczenie lub inne przyczyny uniemożliwiają lub utrudniają realizację zamówienia,

  4. nie dokonania pełnej płatności.

 8. Za potwierdzenie, o którym mowa w niniejszym paragrafie regulaminu nie są uważane automatyczne e-maile generowane przez system sklepu. Przed przyjęciem zamówienia pracownik sklepu może żądać jego potwierdzenia przez Kupującego w formie telefonicznej lub e-mailowej.

 9. W przypadku, gdy Kupujący nie dokona płatności w terminie 3 dni od daty złożenia zamówienia, uznaje się, iż Kupujący od zamówienia odstąpił.

 10. Kupujący może wprowadzić korekty do zamówienia, jedynie w zakresie danych osobowych i jedynie do momentu jego przyjęcia przez Sklep.

 11. Kupujący przyjmuje do wiadomości, iż mimo dołożenia wszelkich starań Sklep nie gwarantuje, że publikowane dane w opisach towarów nie zawierają uchybień i błędów. Różnice wynikające z ustawień komputera nie mogą stanowić podstawy roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, przed podjęciem działań, Kupujący powinien skontaktować się ze Sklepem. Omyłka w cenie stanowi podstawę do odstąpienia od zamówienia zarówno dla Kupującego jak i Sklepu.

 12. Kupujący przyjmuje do wiadomości, iż różnice w odcieniu, strukturze lub innych cechach towaru wynikające z właściwości materiału z którego wykonany jest towar lub procesu jego produkcji nie stanowią wady towaru.

 13. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, lub anulowania zamówienia, środki wpłacone dotychczas przez Kupującego, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszego regulaminu zostaną przelane na konto Kupującego w terminie 14 dni roboczych od wystąpienia takich wydarzeń.

§3
Przesyłka.

 1. Sklep wysyła towar po przyjęciu zamówienia, w ciągu 48 godzin od pełnej płatności na rachunek bankowy Sklepu (cena zamawianego towaru powiększona o koszty wysyłki/dostawy). Jako dzień płatności przelewem uznaje się dzień uznania środków na rachunku bankowym Sklepu. W przypadku, gdy zdarzenia te będą miały miejsce w sobotę, niedzielę lub dni ustawowo wolne od pracy, termin wysyłki liczony jest od pierwszego dnia roboczego przypadającego po tych dniach. W przypadku niektórych towarów oraz niektórych wykonywanych usług, termin ten może wydłużyć się do 14 dni roboczych, jednak Sklep w takim przypadku poinformuje Kupującego.

 2. Rozpatrzenie złożonego zamówienia polega na:

  1. sprawdzeniu przez Sklep kompletności wysyłanych danych,

  2. weryfikacji dostępności towaru w rodzaju i ilości zmówionej przez Kupującego,

  3. ewentualnym nawiązaniu przez Sklep kontaktu telefonicznego lub e-mailowe z Kupującym, celem potwierdzenia zamówienia.

§4
Reklamacje i gwarancje.

I. Roszczenia z tytułu gwarancji i reklamacji wnoszone przez Kupującego – Przedsiębiorcę.

 1. W przypadku nabycia towaru lub usługi przez Kupującego, reklamacje i roszczenia gwarancyjne rozpatrywane są na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadkach, gdy postanowienia §4 pkt I nie stanowią inaczej.

 2. Przy odbiorze towaru Kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan opakowania przesyłki i sprawdzić, czy w czasie przewozu nie doszło do naruszenia opakowania. W przypadku stwierdzenia takiego naruszenia, Kupujący winien dokonać odnotowania wszystkich uszkodzeń na dokumencie dostawy (dokumencie potwierdzającym dostawę) i żądać sporządzenia protokołu reklamacyjnego przesyłki podpisanego przez Kupującego i doręczyciela. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji - Kupujący jest uprawniony do odmowy odbioru przesyłki.
  Przez protokół reklamacyjny rozumie się każdy dokument, w którym (według wzoru druku danego dostawcy) można odnotować zastrzeżenia co do stanu przesyłki, podpisany przez Kupującego i doręczyciela, a nawet dokument sporządzony odręcznie pomiędzy Kupującym, a doręczycielem, opisujący zniszczenia przesyłki.

 3. Przy odbiorze towaru dostarczonego w paczce nie uszkodzonej Kupujący jest upoważniony i zobowiązany do sprawdzenia zawartości paczki w obecności doręczyciela, a w przypadku stwierdzenia niezgodności asortymentowych lub ilościowych z zamówieniem albo uszkodzeń mechanicznych do ich odnotowania na dowodzie dostawy i protokole reklamacyjnym przesyłki podpisanym przez Kupującego i doręczyciela.

 4. Wszystkie stwierdzone przy odbiorze niezgodności asortymentowe i/lub braki ilościowe albo uszkodzenia mechaniczne Kupujący jest zobowiązany zgłosić Sklepowi - wysyłając w dniu doręczenia przesyłki powiadomienie e-mail-em na adres eko2@iq.pl oraz w terminie 2 dni roboczych listem poleconym na adres: Sklep Internetowy Eko2 ul. Literacka 16, 05-077 Warszawa wraz z dołączonym do zgłoszenia protokołem reklamacyjnym przesyłki. Dołączenie protokołu nie jest konieczne, jeśli Kupujący wykaże, iż doręczyciel odmówił sporządzenia, przekazania odpisu protokołu lub jego podpisania.

 5. Odpowiedzialność Sklepu za niezgodności asortymentowe i/lub braki ilościowe albo uszkodzenia i nie odnotowane na dokumencie dostawy i protokole reklamacyjnym przesyłki i nie zgłoszone w terminie lub zgłoszone nieprawidłowo jest wyłączona.

 6. Kupujący ma obowiązek zapoznać się z nabytym towarem w terminie 7 dni od jego otrzymania.

 7. W przypadku stwierdzenia wad fizycznych rzeczy innych niż niezgodności asortymentowe i/lub braki ilościowe albo uszkodzenia mechaniczne, Kupujący zobowiązany jest złożyć reklamację w formie pisemnej, listem poleconym, w terminie 14 dni od otrzymania towaru na adres: Sklep Internetowy Eko2 ul. Literacka 16, 00-077 Warszawa.

 8. Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, jeżeli nie złoży reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru. Do zachowania terminu zawiadomienia o wadach rzeczy sprzedanej wystarczy wysłanie przed upływem tego terminu listu poleconego.

 9. W wykonaniu uprawnień z rękojmi Kupujący ma prawo żądać wymiany rzeczy na nową lub usunięcia wady. Wymiana lub naprawa winna nastąpić w terminie do 14 dni od pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.

 10. W przypadku niemożliwości wymiany rzeczy lub jej naprawy Kupujący może od umowy odstąpić i żądać zwrotu wpłaconej należności oraz poniesionych kosztów przesyłki lub żądać odpowiedniego do wad obniżenia ceny rzeczy.

 11. Jeżeli spośród rzeczy sprzedanych tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od rzeczy wolnych od wad, bez szkody dla obu stron, uprawnienie Kupującego do odstąpienia od umowy ogranicza się do rzeczy wadliwych.

 12. Kupujący nie może żądać naprawienia szkody poniesionej wskutek istnienia wady fizycznej lub prawnej towaru, chyba że szkoda jest następstwem działań lub zaniechań zawinionych wyłącznie i umyślnie przez Sklep.

 13. W każdym zgłoszeniu reklamacyjnym należy wskazać:

  1. dane osoby składającej reklamację,

  2. towar, którego dotyczy zgłoszenie (rodzaj i numer transakcji),

  3. opis wad, które wystąpiły zdaniem składającego reklamację,

  4. żądanie autora reklamacji (wskazanie oczekiwanego sposobu jej załatwienia np. wymiana towaru).

 14. Do zgłoszenia należy dołączyć dowody wystąpienia wad (zdjęcia, protokoły itp.,).

 15. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Kupujący zostanie poinformowany e-mail-em lub listem poleconym. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 21 dni, a w przypadku konieczności zasięgnięcia opinii producenta lub osoby biegłej – 31 dni. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie przed upływem tego terminu listu poleconego.

 16. Reklamacje zgłoszone niezgodnie z regulaminem Sklep ma prawo pozostawić bez rozpoznania.

II. roszczenia z tytułu gwarancji i reklamacji wnoszone przez Kupującego – Konsumenta.

 1. W przypadku rozpatrywania reklamacji Konsumenckich, reklamacje te rozpatrywane są z uwzględnieniem obowiązujących przepisów dotyczących umów sprzedaży zwieranych z Konsumentem, z uwzględnieniem postanowień §4 pkt II.

 2. Przy odbiorze towaru Kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan opakowania przesyłki i sprawdzić czy w czasie przewozu nie doszło do naruszenia opakowania, a w przypadku stwierdzenia takiego naruszenia Kupujący winien dokonać odnotowania wszystkich uszkodzeń na dokumencie dostawy i żądać sporządzenia protokołu reklamacyjnego przesyłki. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji - Kupujący jest uprawniony do odmowy odbioru przesyłki.
  Przez protokół reklamacyjny rozumie się każdy dokument, w którym w przypadku firmy danego dostawcy można odnotować zastrzeżenia co do stanu przesyłki, podpisany przez Kupującego i doręczyciela, a nawet dokument sporządzony odręcznie pomiędzy Kupującym, a doręczycielem, opisujący zniszczenia przesyłki.

 3. Przy odbiorze towaru dostarczonego w paczce nie uszkodzonej – Kupujący jest upoważniony i zobowiązany do sprawdzenia zawartości paczki w obecności doręczyciela, a w przypadku stwierdzenia niezgodności asortymentowych lub ilościowych z zamówieniem albo uszkodzeń mechanicznych do ich odnotowania na dowodzie dostawy i protokole reklamacyjnym przesyłki.

 4. Wszystkie stwierdzone przy odbiorze niezgodności asortymentowe i/lub braki ilościowe albo uszkodzenia mechaniczne Kupujący jest zobowiązany zgłosić Sklepowi e-mail-em na adres eko2@iq.pl w dniu otrzymania przesyłki. Kupujący jest także zobowiązany przesłać niezwłocznie listem poleconym na adres Sklepu protokół reklamacyjny przesyłki.

 5. Pokwitowanie odbioru zamówionych towarów bez zastrzeżeń, poczytuje się za pokwitowanie odbioru w asortymentach i ilościach zgodnych z zamówieniem.

 6. W przypadku stwierdzenia wad prawnych lub wad fizycznych rzeczy, innych niż niezgodności asortymentowe i/lub braki ilościowe albo uszkodzenia mechaniczne, Kupujący zobowiązany jest złożyć reklamację w formie pisemnej, listem poleconym.

 7. Reklamacje Kupującego - Konsumenta zgłoszone na podstawie roszczeń z tytułu rękojmi rozpatrywane są w ciągu 14 dni.

 8. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową, przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli Kupujący z w/w przyczyn, nie może żądać naprawy ani wymiany, albo jeżeli Sklep nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w terminie 14 dni od uznania reklamacji, albo wymiana narażałaby Kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny, albo odstąpić od umowy. Od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru z umową jest nieistotna.

 9. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Kupujący - Konsument informowany jest na piśmie, e-mailem lub listem poleconym.

 10. W każdym zgłoszeniu reklamacyjnym należy wskazać:

  1. dane osoby składającej reklamację,

  2. towar, którego dotyczy zgłoszenie (rodzaj i numer transakcji),

  3. wad, które wystąpiły zdaniem składającego reklamację,

  4. autora reklamacji (wskazanie oczekiwanego sposobu jej załatwienia np. wymiana towaru).

§5
Zwroty zakupionych produktów.

 1. Kupujący – Konsument, może od umowy odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, według poniższego wzoru, w terminie 14 dni od wydania towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.Wzór oświadczenia:

………………….. dnia …. …….. ……. r

.…………………………..……….
(imię i nazwisko Kupującego)

……………………………………
(adres)Dane Sklepu:

……………………………………
(nazwa)

……………………………………
(adres)

Oświadczenie

Na podstawie art. 7 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) odstępuję od umowy sprzedaży, zawartej zamówieniem złożonym dnia …. …….. ……. r., towaru otrzymanego w dniu …. ……….. ……… r.

………………………….…..
(podpis)

 1. Oświadczenie wraz z zwracanym towarem należy przesłać na adres: Sklep Internetowy Eko2 ul. Literacka 16, 05-077 Warszawa.

 2. W przypadku odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, Kupujący winien zwrócić towar w stanie niepogorszonym, zapakowany w oryginalne popakowanie - chyba, iż zniszczenie tego opakowania, celem zapoznania się z towarem było nieuniknione.

 3. Zwrot towaru następuje na koszt Kupującego.

 4. Kupującemu nie przysługuje zwrot kosztów dostarczenia i zwrotu towaru.

 5. Uprawnienie do odstąpienia od umowy bez podania powodu uzasadniającego to odstąpienie, w świetle obowiązujących przepisów prawa nie dotyczy Kupującego - Konsumenta, dla którego towar został sprowadzony/wyprodukowany/zmodyfikowany pod zamówienie Kupującego i określa indywidualne cechy towaru pod potrzeby danego Kupującego. tj. w przypadku świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.

 6. Uprawnienie do odstąpienia od umowy bez podania powodu uzasadniającego odstąpienie, w świetle obowiązujących przepisów prawa - nie dotyczy Kupującego - Przedsiębiorcy.

§6
Postanowienia końcowe.

 1. Uzyskane dane osobowe Kupującego będą przetwarzane zgodnie z przepisami prawa przez Sklep, w celu realizacji zamówienia Kupującego. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione.

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, a w przypadku sprzedaży na rzecz Konsumentów również bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące sprzedaży na rzecz Konsumenta.

 3. Sklep ma prawo do aktualizowania regulaminu i zamieszczania nowego regulaminu na stronie sklepu.

 4. Zamówienia i reklamacje złożone przed zmianą regulaminu, rozpatrywane są i realizowane zgodnie z brzmieniem dotychczasowego regulaminu.